Usługi medyczne

Poradnia Położnej POZ

Położna środowiskowa sprawuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczą
i ginekologiczną nad kobietami oraz noworodkami do 2 miesiąca życia.

Świadczenia gwarantowane położnej podstawowej opieki zdrowotnej obejmują wizytę realizowaną w warunkach ambulatoryjnych, w przypadkach uzasadnionych medycznie – w domu pacjentki, wizytę patronażową oraz profilaktyczną.

Świadczenia realizowane są na podstawie zlecenia lekarskiego lub skierowania.

Wizyty profilaktyczne położnej POZ obejmują

• rozpoznanie problemów zdrowotnych

• zaplanowanie i realizację, w zakresie posiadanych kompetencji,
świadczeń profilaktycznych oraz z zakresu promocji zdrowia

• prowadzenie edukacji kobiet w ciąży oraz w ciąży
wysokiego ryzyka,

• przygotowującej kobiety do porodu i rodzicielstwa.

Począwszy od 21 tygodnia ciąży aż do rozwiązania
położna środowiskowa sprawuje opiekę:
  • od 21 do 31 tygodnia ciąży
    – 1 raz w tygodniu (do 10 wizyt maksymalnie)
  • od 32 tyg. ciąży do porodu
    – 2 razy w tygodniu (do 16 wizyt maksymalnie)

Położna POZ opiekuje się noworodkiem do ukończenia 2 miesiąca życia oraz kobietą w okresie połogu – do 42 dnia po porodzie. NFZ finansuje do 6 wizyt patronażowych* u jednego noworodka.

Realizując opiekę, położna POZ obowiązana jest do wykonania
w okresie dwóch miesięcy kalendarzowych od czterech
do sześciu wizyt patronażowych:

0–4 doba życia**

1. W przypadku porodu fizjologicznego prowadzonego samodzielnie przez położną – badanie przedmiotowe dziecka, z uwzględnieniem oceny stanu ogólnego bezpośrednio po urodzeniu według skali Apgar.

2. Wprowadzenie postępowania umożliwiającego tworzenie więzi matki z dzieckiem i prawidłowe rozpoczęcie karmienia piersią.

3. Wykonanie pomiarów masy i długości ciała, obwodu głowy i klatki piersiowej.

4. Profilaktyka zakażeń przedniego odcinka oka.

1–6 tydzień życia

1.opiekę nad noworodkiem lub niemowlęciem, w tym:
obserwację i ocenę rozwoju fizycznego w zakresie: adaptacji do środowiska zewnętrznego, stanu skóry i błon śluzowych, pępka, wydalin, wydzielin, rozwoju psychoruchowego, funkcjonowania narządów zmysłów, ocenę odruchów noworodka, sposobu oraz technik karmienia, wykrywanie objawów patologicznych,
ocenę relacji rodziny z noworodkiem;

2. prowadzenie edukacji zdrowotnej i udzielanie porad w zakresie: pielęgnacji noworodka, karmienia piersią, szczepień ochronnych, badań profilaktycznych, opieki medycznej, socjalnej oraz w zakresie laktacji, kontroli płodności, samoopieki;

3.promowanie zachowań prozdrowotnych rodziców

4.identyfikowanie czynników ryzyka w rodzinie

5.formułowanie diagnozy i ustalanie hierarchii podejmowanych działań.

 

Po zakończeniu wizyt patronażowych położna przekazuje opiekę nad niemowlęciem pielęgniarce podstawowej opieki zdrowotnej.

* Badania wykonywane w obecności opiekunów prawnych lub faktycznych w domu dziecka.
** Pierwsza wizyta patronażowa odbywa się nie później niż 48 godzin po opuszczeniu szpitala przez matkę i dziecko.

Położna środowiskowa realizuje w formie wizyt domowych
opiekę pielęgnacyjną nad kobietą po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej;

świadczenie udzielane jest na podstawie skierowania od lekarza specjalisty, wystawionego w związku z zakończeniem leczenia szpitalnego.
Wizyty domowe położnej środowiskowej obejmują okres od momentu wypisu ze szpitala do całkowitego zagojenia się rany pooperacyjnej.

Położna sprawuje opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia.

Chcesz złożyć deklarację wyboru położnej POZ?

Zgłoś się do wybranej przychodni
lub dokonaj wyboru online poprzez

www.e.medpharma.pl

Kontakt
Przejdź do treści